Team Building

Tổ chức Team building biển Hải Tiến – Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Team Building

   Nửa buổi; Cả ngày

Từ 50,000