Đặt Tour

Chương trình Team building biển Hải Tiến – Thiên Đường Xứ Thanh Resort (3 ngày 2 đêm)

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,820,000

Hà Nội - Biển Hải Tiến – Team Building – Thiên Đường Xứ Thanh Resort (2 ngày 1 đêm)

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,130,000

Hà Nội - Biển Hải Tiến – Thiên Đường Xứ Thanh Resort (2 ngày 1 đêm)

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,130,000


Tổ chức cho Công ty đi Biển Hải Tiến – Vườn Quốc Gia Bến En – Khu du lịch Tràng An (3 ngày 2 đêm)

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 2,200,000

Tổ chức cho Công ty đi du lịch Thiên Đường Xứ Thanh - Team Building – Gala Dinner 2 ngày 1 đêm

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,130,000


Tổ chức cho nhân viên đi Thiên Đường Xứ Thanh, du lịch Team Building – Gala Dinner 3 ngày 2 đêm

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,820,000

Tour biển Hải Tiến – Thiên Đường Xứ Thanh Resort 3 ngày 2 đêm

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Tour du lịch

   3 ngày 2 đêm

Từ 1,820,000

Tour du lịch biển Hải Tiến – Thiên Đường Xứ Thanh Resort – Gala Dinner (2 ngày 1 đêm)

   Thiên Đường Xứ Thanh Resort

   Tour du lịch

   2 ngày 1 đêm

Từ 1,130,000